یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

 

فصل 9

 1. دیدگاههای مربوط به حدودوثغوربرنامه درسی وآموزشی رابنویسید؟ص210و211و212و213
 2. سه کارکردبرنامه ریزی تدریس رابنویسید؟ص213
 3. برنامه ریزی بعنوان تفکریایک فرایندراتحلیل کنید؟ص214و215
 4. نظریه ساختن گرایی دربرنامه ریزی تدریس رابنویسید؟ص215و216و217
 5. برنامه ریزی واحدموضوعی درهم تنیده راتوضیح دهید؟ص219و220
 6. مفهوم یادگیری وتدریس فعال رابنویسید؟ص226و227
 7. معیارهای رویکردفعال رابنویسید؟ص227
 8. رویکرداکتشافی درتدریس واهداف آن رابنویسید؟ص232و233
 9. روشهای فعال درتدریس چه اهمیتی دارد؟ص228و229
 10. نکات اساسی روش اکتشافی رابنویسید؟ص234و235
 11. روش اکتشافی شهود-مداروتحلیلی مداررامقایسه کنید؟ص235
 12. مجموعه شرایطی که اکتشاف راتسهیل می کندرابنویسید؟ص236و237
 13. محاسن روش اکتشافی رابنویسید؟ص237و238
 14. دربرنامه ریزی درسی وتدریس اکتشاف محورچه مواردی رابایدمدنظرقرارداد؟ص238و239
 15. فراینداکتشاف وپژوهش راباهم مقایسه کنید؟ص241و242
 16. پژوهش راتعریف وگامها(مراحل)پژوهش رابنویسید؟ص243و244
 17. رهنمودهای شیوه پژوهش (تشابهات روش پژوهش وروش اکتشاف)رابنویسید؟ص245
 18. رویکردعرضه مطالب ازدیدگاه آزوبل رابنویسید؟ص246
 19. نظریه ساخت شناختی ازدیدگاه آزوبل راتحلیل کنید؟ص246و247
 20. پیش سازمان دهنده راتعریف وانواع آن رابنویسید؟ص247و248
 21. خصوصیات پیش سازمان دهنده رابنویسید؟ص248
 22. یادگیری معنی دارچه زمانی اتفاق می افتد؟ص249
 23. راههای ارائه فعال وموثراطلاعات به فراگیران رابنویسید؟ص250و251
 24. نقشه های مفهومی چه فوایدی دارند؟ص252

فصل 10

 1. سه عامل تمایز نظامهای برنامه ریزی درسی رابنویسید؟
 2. سه نظام متمایز برنامه ریزی درسی کدامند؟باهمدیگرمقایسه کنید؟
 3. عوامل موثربراجرای برنامه درسی رابنویسید؟ص263و264و265و266و267و268و269و270

 

 

 • ۹۳/۱۰/۱۰
 • ۹۲۷ نمایش
 • مرتضی نژاد

نظرات (۱)

 • سعدی کسرایی
 • سلام خدمت استادومحقق خستگی ناپذیر.ضمن تشکروقدردانی اززحمات زیادی که درحق انجانب به عنوان دانشجوی جنابعالی کشیدید نهایت تشکررادارم.وادرس این سایت شما رانیز به پیوندهای خودم اضافه نمودم.البته با اجازه جنابعالی...برایتان آرزوی موفقیت دارم
  پاسخ:
  سلام بر آقای کسرایی عزیز
  البته قسمت اول تعریفتون می تونست متعلق به هر کسی باشه جز من
  شما لطف دارید
  پیروز باشید