یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

 

فصل اول:

1-نگرشهای اساسی به تعریف برنامه درسی را نام برده ودومورد را مختصرا" توضیح دهید.

2- با توجه به مباحث مطرح شده در کلاس، بیان نمایید آیا تلقی برنامه ریزی درسی بعنوان زیر مجموعه برنامه ریزی آموزشی صحیح می باشد ؟ یا باید جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد؟

3-سطوح برنامه ریزی درسی را نام برده،توضیح دهید.

فصل دوم:

1-تعیین هدفهای برنامه درسی را از دیدگاه "پایدارگرایی و پیشرفت گرایی" بررسی کنید.

2-رابطه هدف با زمان را بنویسید.

3-ابعادمختلف" یادگیری" راباتوجه به حیطه های سه گانه (شناختی- عاطفی و روانی حرکتی ) بررسی نمایید.

4-دیدگاه "رفتارگرایان "در مورد هدفهای آموزشی را بیان نموده ونظر" آیزنر" را در مورد هدفهای برنامه درسی شرح دهید.

5-شش مورد از اصول حاکم بر تعیین هدفها در" طراحی برنامه درسی" را بنویسید.

6-اشکال مختلف ارایه محتوا را بنویسید.

7-سازماندهی محتوا را از دیدگاه "الگوی تدریس پیش سازمان دهنده آزوبل" بررسی کنید.

8-اصول کلی ارزشیابی را بنویسید.(توضیح یک مورد کافی می باشد)

9-از چه منابعی می توان اطلاعات لازم را برای ارزشیابی بدست آورد؟

فصل سوم:

1-الگوهای برنامه ریزی درسی را نام برده و برای هریک مثالی بزنید.

2-موضع الگوهای برنامه ریزی درسی را نسبت به "نظام ارزشی "و"یادگیری" تحلیل کنید.

سوالات برنامه ریزی درسی راهنمای عمل ( از صفحه 50 تا صفحه 100)

 1. مفاهیمی که از نظریه های یادگیری در برنامه ریزی درسی کاربرد دارند نام برده باختصار توضیح دهید؟    پاسخ ص 51
 2. در تعیین هدفهای برنامه درسی میبایست 2 اصل در نظر گرفته شود آنها را توضیح دهید؟  پاسخ ص 52
 3. در تفکیک اهداف یادگیری چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟ پاسخ ص56و57
 4. مدافعان هدفهای رفتاری چه دلایلی را برای ضرورت و اهمیت هدفهای رفتاری بیان می کنند و مخالفان هدفهای رفتاری چطور؟ پاسخ ص 58
 5. منظور آیزنر از نتایج بیانگر چیست با مثال توضیح دهید ؟ پاسخ ص 60و 61
 6. محتوا را تعریف کرده و بنویسد محتوای برنامه درسی شامل چه عناصری می باشد؟ پاسخ ص 69 و 70
 7. راههای ارایه محتوا را بیان نموده و مختصری توضیح دهید؟ پاسخ ص76
 8. در فرایند تهیه و اجرای برنامه درسی چند طرح باید تهیه شود ؟پاسخ ص 77
 9. سازماندهی محتوا به چندین شکل انجام میگیرد یکی از شیوه ها را توضیح دهید ؟ پاسخ  ص78و 79
 10. در اصول مبتنی بر روانشناسی جدید از چه روشهایی برای تدریس می توان استفاده نمود تا به آن اهداف رفتاری نائل آییم؟ پاسخ ص 80و 81
 11. در اصول مبتنی بر عملکرد های اجتماعی از چه روشهایی تدریس باید استفاده کرد؟ پاسخ  ص 82و 83
 12. برنامه درسی پنهان را تعریف کنید ؟ پاسخ ص 85
 13. عواملی که در شگل گیری برنامه درسی پنهان یا غیر مدون تاثیر دارند کدامند؟ پاسخ ص 85 پاراگراف آخر
 14. ارزشیابی برنامه درسی را تعریف و بنویسید ارزشیابی باید برچند اصل بنا باشد ؟ پاسخ ص 88
 15. ارزشیابی تکوینی و تراکمی را توضیح و تفاوت عمده آنها را بنویسید ؟ پاسخ ص 91 و 92
 16. مهمترین کارکردهای ارزشیابی را بنویسید ؟ پاسخ ص 94

 

نمونه سوالات صفحات 240-101

1.مفهوم برنامه درسی را توضیح دهید.

2.نظر زایس در مورد طراحی را بیان کنید.

3.فرایند برنامه ریزی درسی چند بعد دارد؟توضیح دهید.

4.مدل تکنیکی و غیرتکنیکی برنامه ریزی درسی را مقیسه کنید.

5.مراحل تهیه برنامه درسی از دیدگاه چارترز را توضیح دهید.

6.نمودار مدل تایلر را رسم کنید

7.مدل تکنیکی تابا در برنامه ریزی درسی را توضیح دهید.

8.مراحل چهارگانه مدل تکنیکی سیلور و الکساندر را توضیح دهی.

9.مدل تصمیم گیری هاکینز چند مرحله دارد؟بیان کنید.

10.نیاز سنجی چیست؟چند نمونه از منابع نیاز را به اختصار توضیح دهید.

11.مرحله شناخت فراگیر در مدل وین اشتاین را توضیح دهید.

12.اصول هدق نویسی از نظر بابیت را بیان کنید.

13.هدف های برنامه درسی از نظر زمان به چند دسته تقسیم میشوند؟

14.اهداف برنامه درسی دارای چند حیطه میباشد؟یک مورد به اختیار توضیح دهید.

15.مرحله اساسی در فرایند برنامه ریزی درسی چیست؟معیارهای دخیل در آن را نام ببرید.گ

16.نظر آزوبل را در مورد الگوی پیش سازمان دهنده در مدل تدریس را بیان کنید.

17.ساخت شناختی در یادگیری معنادار چه مفهومی دارد؟

18.ارتباط پیش سازمان دهنده با مطالب جدید را با رسم شکل توضیح دهید.

19.مراحل تدریس الگوی پیش سازمان دهنده را بیان کنید.

20.ویژگی های چهارگانه مهم معلم را در اجرای برنامه درسی توضیح دهید.

21.کتاب کار را تعریف نموده و اهداف تدوین آن را شرح دهید.

22.هدف اعتقادی و اخلاقی آموزش و پرورش در تعیین نیاز برنامه درسی را با هدف سیاسی مقایسه نمایید

23.انسان مطلوب از نیاز های برنامه درسی را توضیح دهید.

24.مدل پیشنهادی نظام تعلیم و تربیتی کشور دارای چند مرحله میباشد؟8 مورد را نام ببرید.

25.چند نمونه از زمینه های تشخیص در برنامه درسی را به اختصار توضیح دهید.

26.ارتباط نیازها با اهداف برنامه درسی را با رسم چارت شرح دهید.

27.اهداف برنامه درسی در چند حیطه سازماندهی میشوند؟

28.معیار های اساسی در انتخاب محتوا را نام برده و اعتبار و قابلیت یادگیری را توضیح دهید.

29.رابطه اجرا با طرح برنامه درسی را با رسم شکل توضیح دهید.

30.الگوی کاوشگری را با الگوی کسب مفهوم مقایسه نمایید.

بخش سوم:سازماندهی محتوای برنامه ریزی

فصل اول

 1. سازمان برنامه درسی چیست؟برای سازماندهی آن چه ضرورتی وجوددارد؟ص245تا247
 2. مسائل اساسی درسازماندهی محتوای برنامه درسی رابنویسید؟ص247تا251
 3. سازماندهی محتوای برنامه درسی رابنویسید؟ص253
 4. ویژگیهاومحاسن ومحدودیتهای سازماندهی براساس رشته های علمی رابنویسید؟ص253تا256
 5. ساختارهریک ازعلوم راتوضیح دهید؟ص259
 6. مبانی روانشناسی واجتماعی وحدت دانش رابنویسید؟ص259تا261
 7. ابعادتلفیق برنامه های درسی راتوضیح دهید؟ص262تا264
 1. چرابرنامه های درسی راتلفیق می کنیم؟ص264تا268

فصل دوم

 1. شیوه های سطوح مختلف رویکردهای تلفیقی ذیل راتعریف مزایاومعایب آنهارابنویسید؟ص271تا278

الف)شیوه موازی سازی رشته ها  ب)شیوه سازماندهی چندرشته ای  ج)شیوه سازماندهی بین رشته ای د)شیوه سازماندهی فرارشته ای

 1. فلسفه اساسی برنامه درسی مبتنی برتجربه رابطورخلاصه بنویسید؟ص279
 2. هدفهای برنامه درسی مبتنی برتجربه رابنویسید؟ص280
 3. وسعت وتوالی دربرنامه درسی مبتنی برتجربه رابنویسید؟ص280و281
 4. شیوه های سازماندهی سنتی وتلفیقی راباهم مقایسه کنید؟ص281و282
 5. سازماندهی عمودی محتواراتعریف وانواع روشهای آن راتوضیح دهید؟ص283تا290
 6. ویژگیهاومزایای شیوه آموزش اکتشافی رابنویسید؟

الف)انگیزه درونی  ب)بازیابی ساده اطلاعات ج) یادگیری راه یادگیری            د)تقویت خودپنداری مثبت  

 

 

 

 • ۹۳/۱۰/۰۹
 • ۱۷۱۵ نمایش
 • مرتضی نژاد

نظرات (۱)

 • غنی زاده
 • استادمحترم خسته نباشید باعرض معذرت آیا سوالات امتحانی فقط ازاین سوالات خواهدبود ؟
  پاسخ:
  90 درصد بلی