یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

نمرات میان ترم زبان تخصصی 1

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۱۷ ب.ظ

گروه الف

نمره از شش

کد دانشجو

دو و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۴۶۰۷۰

چهاروهفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۹۳۶۳۶

چهار و نیم

۹۵۰۰۷۴۳۱۳

دو و نیم

۹۵۰۲۴۲۱۳۸

چهار

۹۵۰۲۳۴۴۷۲

سه و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۳۸۶۱۰

سه تمام

۹۵۰۲۷۶۸۴۰

سه تمام

۹۵۰۰۵۸۴۲۳

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۶۷۰۳۳

دو تمام

۹۵۰۰۳۸۰۵۸

پنج و نیم

۹۵۰۰۱۷۲۶۹

دو تمام

۹۵۰۰۱۷۴۷۵

یک و هفتاد و پنج صدم

۹۵۰۰۹۸۴۹۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۴۲۶۵

دو تمام

۹۵۰۱۴۳۷۹۵

چهار و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۰۶۴۳۰

سه تمام

۹۵۰۳۰۹۶۱۰

شش تمام

۹۵۰۱۶۵۵۰۰

دو و نیم

۹۵۰۳۰۸۵۶۳

پنج و نیم

 

۹۵۰۱۰۶۶۰۰

 

گروه ب

نمره از شش

کد دانشجو

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۹۲۷۵۰

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۲۴۵۸۹

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۷۳۱۷

دو و نیم

۹۵۰۲۰۶۲۶۸

پنج تمام

۹۵۰۱۳۷۷۶۸

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۱۰۲۳۲۹

شش تمام

۹۵۰۲۹۰۸۸۷

چهارو بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۹۶۴۴۶

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۲۱۸۴۸۶

غایب

۹۵۰۲۰۴۰۹۸

چهاروبیست و پنج صدم

۹۵۰۰۰۹۵۰۴

چهار تمام

۹۵۰۲۵۵۵۲۷

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۲۶۷۷۲۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۱۳۳۰۵

پنج و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۱۳۱۹۸۰

شش تمام

۹۵۰۰۰۶۱۵۰

سه و هفتادوپنج صدم

۹۵۰۰۳۷۳۶۳

پنج و بیست و پنج صدم

۹۴۰۰۶۳۴۶۲

پنج و بیست و پنج صدم

۹۵۰۰۹۳۰۰۹

چهار تمام

۹۵۰۲۷۱۲۸۵

پنج و نیم

۹۵۰۰۸۸۱۷۳

غایب

۹۴۰۰۳۳۶۰۵

پنج و نیم

۹۵۰۲۵۵۲۵۲

  • ۹۵/۰۹/۳۰
  • ۳۸۱ نمایش
  • مرتضی نژاد