یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

نمونه سؤال درس روش های تدریس پیشرفته

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۳۰ ق.ظ

سوالات فصل 6

1.  مفهوم روش سخنرانی را بیان کنید؟ ص 208
2. مواردی را که کمیته هیل در توجیه استفاده از روش سخنرانی مهم شمرده بیان کنید؟ ص 209 و210
3.  امتیازات مهم روش سخنرانی از نظر رونالد هایمن را بیان و2 مورد را به دلخواه توضیح دهید؟ص210تا213
4.  اهدافی را که روش سخنرانی در برآورد آنها می تواند بر سایر روشها برتری داشته باشد بیان کنید؟ص 216
5. عقیده نکراسو درباره روش سخنرانی وکاربرد آن را بیان و 4 مورد از مواردی را که او در برآورد این موضوع  بیان می کند نام ببرید؟ ص 226
6. از اصولی که به منظور اجرای سخنرانی کارآمد و مؤثر باید رعایت کرد 6 مورد را نام برده و به طور مختصر توضیح دهید؟ ص 232 تا 239
7. در سازمان دادن مطالب درسی گویر معتقد است که سخنرانی را می توان به چند روش تنظیم کرد؟ نام برده و مختصر توضیح دهید. ص 236 و 237

سوالات فصل 7

1.پژوهشهای انجام شده در مورد روش پرسش و پاسخ را به اختصار بنویسید.

2.دلایل ترجیح کمیت بر کیفیت در طرح سوالات در کلاسهای درس از نظر اورلینک و دیگران را توضیح دهید.

3.اهداف استفاده از روش پرسش و پاسخ را بنویسید.

4.چند مورد از ویژگی های سوالات بسته و باز را بنویسید.

5.انواع سوالات از نظر لوری و مارشال به چند دسته تقسیم می شوند؟نام برده و هرکدام را به اختصار توضیح دهید.

6.انواع سوالات کوتاه را نام ببرید و توضیح دهید.

7.سوالات گسترده چند دسته اند.نام برده و توضیح دهید.

8.انواع سوالات غیر آموزشی را نام ببرید و ویژگی های آنها را بنویسید.

9.چند مورد از نکاتی را که در تدوین سوالات شفاهی باید مورد توجه قرار داد، بنویسید.

10.رعایت چه اصولی در روش پرسش و پاسخ لازم است.5مورد را توضیح دهید.

11.فواید مکث کوتاه پس از طرح سوال در کلاس درس را بنویسید.

12.معلم به چند روش می تواند به سوالات دانش آموزان پاسخ دهد؟هر کدام را به اختصار شرح دهید.

13.فواید استفاده از نقشه مفهومی در کلاس درس را بنویسید.

سوالات فصل هشتم

 1. ویژگییهای بارز روش مباحثه را توضیح دهید . ص282
 2. هدفهای عمده روش مباحثه را توضیح دهید . ص283
 3. روش مباحثه را از نظر گسترش روابط انسانی برسی کنید . ص285
 4. اصول برقراری مباحثه پویا را توضیح دهید . ص290

سوالات فصل نهم درس ( روش تدریس پیشرفته )

 1.  روش حل مسئله از نظر گانیه چیست؟ ص 305
 2.  روش حل مسئله را توضیح دهید؟ ص 307
 3. مراحل حل مساله با الهام از روش جان دیویی را نام برده و هر مرحله را مختصراً شرح دهید. ص 312 و ص 313
 4. سه مدل حل مساله را با ذکر علامت اختصاری بیان کرده و مراحل تشکیل هر مدل را نام ببرید. ص 316 و ص 317
 5.  شش ویژگی از اعمال و رفتار معلمان را که برای حل مساله ضرورت دارد را بنویسید : ص 315
 6.  دو روش حل مساله ، ( روش استقراری و قیاسی ) را باهم مقایسه کنید : ص 322
 7.  از روشهای حل مساله ، مراحل روش کاوشگری را بنویسید : ص 326
 8.  از روشهای حل مساله ، روش دعوت به پژوهش را بنویسید :ص 329
 9. سوالات فصل  دهم
 10. مشکلات استفاده از روش آزمایشگاهی را توضیح دهید . ص 344
 11. آزمایشگاه را تعریف کنید؟  (344)
 12. ضرورت فعالیتهای آزمایشگاهی ونارساییهای آن را از دیدگاه ساخت گرایی ویادگیری توضیح دهید.  ص346
 13. ضرورت فعالیتهای آزمایشگاهی ونارساییهای آن را از دیدگاه یادگیری مشارکتی توضیح دهید.  ص346
 14. کارکردهای مهم کار آزمایشگاهی از نظر سیمپسون و اندرسون را بنویسید؟  (347)
 15. انواع روش آزمایشگاهی را توضیح دهید .ص349
 16. اصول مهم در روش آزمایشگاهی از نظر جمز و کراولی را بنویسید؟  (350)
 17. ویژگیهای بارز رایانه در امر یادگیری از نظر دالی را نام ببرید؟  (355)
 18. موارد استفاده از روش نمایش را بنویسید؟  (356)
 19. فواید ومحدودیتهای روش نمایشی را توضیح دهید .ص357
 20. اصول روش نمایشی را توضیح دهید . ص358

 

 • ۹۳/۱۰/۰۹
 • ۱۰۶۱ نمایش
 • مرتضی نژاد