یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

 

نمرات آزمون میان ترم درس اصول و روش‌های برنامه‌ی درسی

ردیف

کد دانشجویی

نمره از شش

1

920579316

سه و هشتاد و پنج صدم

2

920579362

غایب

3

920579347

پنج و یک دهم

4

930427877

هفتاد و پنج صدم

5

920109328

دو و هفتاد و پنج صدم

6

930336458

سه و پانزده صدم

7

930369161

سه و هشتاد و پنج صدم

8

920580172

یک و نیم

9

930470639

سه و نیم

10

930523561

سه و نیم

11

920579326

چهار

13

930341516

سه و هفتاد و پنج صدم

14

930308291

دو و بیست و پنج صدم

15

930403338

سفید

16

920579327

شش

17

930440080

سه و هفتاد و پنج صدم

18

930307555

سه

19

920580161

سه و شصت و پنج صدم

20

930591083

چهار و چهار دهم

21

930347463

دو

22

930365102

سه و سه دهم

23

930399019

سفید

24

930400393

سفید

25

920580176

دو و بیست و پنج صدم

26

930458673

سه و هفتاد و پنج صدم

27

930499103

سه و بیست و پنج صدم

28

930433665

چهار

29

920580194

چهار

30

930347223

سه و نیم

31

930289486

چهار

32

930329773

سه و دو دهم

33

930464898

سه و سی و پنج صدم

34

920110342

سه و نیم

35

9220579323

غایب

36

930302589

دو و پانزده صدم

37

930279222

دو و هفتاد و پنج صدم

38

930387355

سه

39

930293811

سه و هفتادو پنج صدم

40

930366562

چهار و هشتادو پنج صدم

41

930353278

سفید

42

930345088

دو

43

930334514

سه و نیم

 

 

 

  • ۹۳/۰۹/۲۹
  • ۶۲۰ نمایش
  • مرتضی نژاد