یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

سهم من از فضای سایبری برای تکمیل بحث ها، مقالات، منابع و ... در کلاس درس

یادگیری و آموزش مجازی

امــــــــواج زندگی را بپذیــــر؛ حتی اگـر گـاهی تو را به اعـــــماق دریـا بـبــرند!
آن مـاهی آســــــوده که همیــــشـه بـر سطـــح آب مــی بیــنی اش؛
مُرده است...

نیلوفر مرتضی نژاد هستم دکتری رشته ی مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
زمینه های مطالعاتی مورد علاقه:
یادگیری الکترونیکی- آموزش مجازی
کارآفرینی و برنامه ی درسی در سازمان ها
یادگیری مادام العمر
لذت یادگیری
پراگماتیسم و فراگیر محوری و ...

فصل اول

 1. مفهوم برنامه ی درسی را تو ضیح دهید .
 2. تعاریف برنامه ی درسی را می توان در چند طبقه قرار داد ؟به اختصار بنویسید.
 3. برنامه ریزی به عنوان کلیه‌ی تجارب یادگیری که دانش آموزان دارند بنویسید . <اشاره به برنامه درسی پنهان و اشکار>
 4. برداشت های سیلور و آلکساندر و هیلداتابا را به عنوان دیدگاه (برنامه ی درسی به عنوان یک طرح) بنویسید.
 5. برنامه ی درسی به عنوان مجموعه ای از اهداف و مقاصد را توضیع دهید .
 6. برداشت دکرواکراز واژه ی سکو در بحث مدل های برنامه ریزی درسی را بنویسید .
 7. تعریف برنامه درسی به عنوان شیوه ی تفکر را با تعریف برنامه درسی به عنوان برنامه زمانی برای تدریس دروس مقایسه کنید .
 8. قلمرو های برنامه درسی را به اختصار توضیع دهید .
 9. مهندسی برنامه درسی چیست و فعالیت های آن در چه راستایی صورت می گیرد ؟
 10. مراحل تغییردربرنامه درسی را بنویسید .
 11. انواع مطالعات برنامه درسی از دیدگاه شوبرت را بنویسید.
 12. بر اساس طبقه بندی زایس، تعاریفی که بر تجربیات یادگیری در برنامه درسی تاکید دارند به دو دسته تقسیم می شوند به اختصار این دو تعریف از برنامه درسی را بنویسید.
 13. مبانی برنامه درسی  به سه طبقه تقسیم می شوند ،این سه طبقه را توضیع دهید.
 14. سه نظامی را که  در  اجرای برنامه درسی مدنظرند بنویسید.
 15.  اهداف مطالعات تاریخی در برنامه درسی را بنویسید.
 16. سه دسته از مسائلی را که بحث های برنامه درسی بر آن متمرکزهستند،بنویسید.
 17. ارزشیابی در ارتباط با برنامه درسی در چند مرحله صورت می گیرد  بنویسید .
 18. ازنظرجکسون سه دسته ازمسائلی راکه بحثهای برنامه درسی بران متمرکزهستند چیست؟
 19. قلمروهای برنامه درسی کدامند ؟فصل دوم
 20. هفت سطحی که فرانسیس کلاین در بحث از سطوح برنامه ریزی درسی نام می برد توضیع دهید.
 21. انواع برنامه ریزی از دیدگاه نیولاو را به طور مختصر بنویسید.
 22. طبقه بندی نلسون از برنامه ی درسی را با طبقه بندی پورتر مقایسه کنید .
 23. برنامه درسی سنجش شده را با برنامه درسی یاد گرفته شده مقایسه کنید.
 24. چگونه برنامه درسی موجود در مقابل برنامه درسی جدید قرار می گیرد  توضیع دهید.
 25. برنامه درسی سنتی را با برنامه درسی مجازی مقایسه کنید.
 26. برنامه درسی ضد معلم را با برنامه درسی متصاعد شونده مقایسه کنید .
 27. برنامه درسی خرد چه تفاوتی با برنامه درسی کلان دارد  بنویسید.
 28. انواع برنامه درسی از دیدگاه پوزنر را به اختصار بنویسید.
 29. سطوح برنامه درسی را از دیدگاه گودلاد و سو نام ببرید و توضیح دهید.
 30. بین برنامه درسی پنهان و پوچ چه تفاوتی وجود دارد؟ توضیح دهید .
 31. برنامه درسی خاموش و زنده را توضیح دهید.
 32. برنامه درسی حمایت شده به چه برنامه درسی اطلاق میشود؟
 33. برنامه درسی کولز و نلسون را مقایسه کنید.
 34. به طور کلی چند نوع برنامه درسی میتوان شناسایی کرد؟ نام ببرید و توضیح دهید.
 35. برنامه درسی سایه ای و برنامه درسی مشاهده شده را مقایسه کنید.
 36. انواع برنامه درسی از دیدگاه گلاتورن را توضیح دهید .ص53
 37. آثار معتبر مطالعات برنامه درسی چه نوع برنامه های درسی را مشخص کرده اند توضیح دهید(طبقه بندی نلسون)ص58   فصل سوم
 38. نظریه را ازدیگاه "فیگل"تعریف وچهارجنبه ی اساسی آن رانوشته وبا تعریف "کرلینجر"مقایسه کنید.
 39. رابطه نظریه وعمل را توضیح دهید.
 40. نظریه ی برنامه ریز ی درسی راازدیدگاه "کیل مکاچین"باذکرمشخصات آن توضیح دهید.
 41. متاتئوری راتعریف ودیدگاه های "آیزنر" را در مورد آن به اختصار توضیح دهید.
 42. دیدگاه رشدوتکامل فرآیندهای شناختی"آیزنر"رابا دیدگاه منطق‌گرایی وی مقایسه وتحلیل کنید.
 43. دکرواکر4نوع نظریه سنتی رادر زمینه ی برنامه ریز ی شناسایی کرده،به اختصار توضیح دهید.
 44. سه دسته  اساسی برنامه ی درسی "هونکی" را به اختصار بنویسید .
 45. متاتئوری "ژیرو" ،"پنا و پاینار"را توضیح دهید.
 46. مشروعیت بخشی "همی یر"رابانظریه ی اجرای برنامه ریزی درسی مقایسه وتحلیل کنید.     فصل چهارم
 47. ویژگی های الگو های فنی در برنامه ریزی درسی را بنویسید و مهم ترین الگو های فنی در برنامه ریزی درسی را بنویسید .

 48. از انواع الگو های فنی در برنامه ریزی  الگو ی  ((تایلر )) را توضیع دهید .

 49. الگوی فنی تابا را با الگوی فنی بوشامپ مقایسه کنید .

 50. چرا طرفداران دیدگاه غیر فنی را پست مدرنیسم می گویند .

 51. ویژگی های الگوی غیر فنی را بنویسید .

 52. الگوی طبیعت گرای (( واکر)) را توضیع دهید .

 53. الگوی مشورتی(( نوی )) را توضیع دهید .

 54. از انواع الگو های حد وسط الگوی طبیعت گرایانه ی (( گلارتون )) را توضیع دهید .

 55. الگو های فنی را با الگو های غیر فنی را مقایسه کنید .      فصل پنجم
 56. سه نوع جهت گیری که در برنامه درسی وجود دارد را بنویسید

 57.  تقسیمات "اش" از برنامه درسی را بنویسید .

 58. عناصر نه گانه کلاین از برنامه درسی را به طور مختصر شرح دهید .

 59. از عناصرنه گانه ی کلاین  عنصر  زمان و فضای آموزشی راتوضیح دهید .

 60. الگوی تار عنکبوتی "اکر" را توضیح دهید و محاسن این الگو را بنویسید .

 61. فرق  عناصر برنامه درسی کلاین و اکر را بنویسید.

 • ۹۳/۰۹/۲۳
 • ۱۶۱۳ نمایش
 • مرتضی نژاد

نظرات (۲)

سلام وخسته نباشید.استاد دستتان درد نکند  ممنون.اما قرار بود از فصل یک ودو کمی سوالات را کم کنید وسوالات تکراری راحذف نمایید .واقعا این دو تا فصل سوالات زیادی را انتخاب کردند
پاسخ:
سوالات تکراری در حدّ زیادی حذف شده است.
قراری در مورد کم شدن سؤالات هم وجود نداشت.
کمال سپاس و تشکر دارم از زحمات استاد ارجمند